GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") jsou nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti Spolehlivý servis s.r.o., IČ: 07588101 se sídlem Korunní 2569/108 Vinohrady, Praha 10, 101 00 zapsané u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 303653 dále jen „společnost Spolehlivý servis s.r.o.“). Společnost Spolehlivý servis s.r.o. dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”). Společnost Spolehlivý servis s.r.o. je provozovatelem webové stránky www.vipholky.cz (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých poskytuje své služby (dále jen "Služby"). Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností Spolehlivý servis s.r.o. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu společnosti Spolehlivý servis s.r.o. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti Spolehlivý servis s.r.o. Společnost Spolehlivý servis s.r.o. může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu www.vipholky.cz a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

 

1. SPRÁVCE A JEHO KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je společnost Spolehlivý servis s.r.o. 1.2. Veškerou komunikaci týkající se ochrany osobních údajů, či upozornění na porušení práv, zasílejte prostřednictvím emailové adresy společnosti Spolehlivý servis s.r.o. na adresu: info@vipholky.cz nebo na poštovní adresu: Korunní 2569/108 , Praha 10, Vinohrady 101 00 Společnost Spolehlivý servis s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení.

 

2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPOLEČNOST SPOLEHLIVÝ SERVIS S.R.O. ZPRACOVÁVÁ

2.1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 2.2. Při poskytování Služeb pomáhají společnosti Spolehlivý servis s.r.o. tzv. cookies a internetové beacons. Jejich podrobnější vymezení, druhy a účely jejich užívání společností Spolehlivý servis s.r.o. naleznete v Zásadách níže.

 

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Společnost Spolehlivý servis s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům: předsmluvního jednání; plnění smluvního vztahu (vztah mezi Vámi a společností Spolehlivý servis s.r.o. který vznikl registrací uživatele Služeb); správa uživatelských účtů (tj. zejména vyhovění Vaší žádosti o Službu, založení Vašeho účtu, správa Vašeho účtu a zajištění Vašeho přístupu ke Službě a k jejím aktualizacím); kontaktování za účelem řešení problémů souvisejících s využíváním Služby nebo Portálu; zaslání informace o Službě (tj. potvrzení, oznámení, aktualizace a podpůrná a administrativní sdělení); zobrazování reklam na základě Vašeho zájmu; plnění zákonných povinností společnosti Spolehlivý servis s.r.o.

 

4. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PLNĚNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1. V případě Vaší registrace jakožto uživatele Služeb jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti Spolehlivý servis s.r.o. plnit.

 

5. UDĚLENÍ SOUHLASU

5.1. Souhlas udělený společnosti Spolehlivý servis s.r.o. se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu společnosti Spolehlivý servis s.r.o., info@vipholky.cz  uvedením Vašeho jména, příjmení a adresy z důvodu Vaší identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Osobní údaje budou společností Spolehlivý servis s.r.o. zpracovávány: v případě zpracovávání osobních údajů na základě registrace - po dobu registrace; 6.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů společnost Spolehlivý servis s.r.o. osobní údaje vymaže.

 

7. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

7.1. Příjemci Vašich osobních údajů jsou dodavatelé, poradci a jiní poskytovatelé služeb, kteří spolupracují se společností Spolehlivý servis s.r.o. Tyto třetí osoby potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohli vykonávat svou činnost. Společnost Spolehlivý servis s.r.o. v současnosti spolupracuje s firmou all-in web service. 7.2. Společnost Spolehlivý servis s.r.o. bez Vašeho souhlasu neposkytuje Vaše osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů: dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů; ochrana práv a majetku společnosti Spolehlivý servis s.r.o., jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za účelem vymáhání jejích smluv, zásad a uživatelských podmínek a v naléhavých případech na ochranu vlastní bezpečnosti společnosti Spolehlivý servis s.r.o. uživatelů jejích služeb nebo jakékoli jiné osoby; v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím všech nebo části podniku společnosti Spolehlivý servis s.r.o. ze strany jiné společnosti nebo v průběhu takového procesu. 7.3. Společnost Spolehlivý servis s.r.o. nepředá Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností Spolehlivý servis s.r.o. nebo taková povinnost nevyplývá pro společnost Spolehlivý servis s.r.o. ze zákona. 7.4. Společnost Spolehlivý servis s.r.o. bez Vašeho souhlasu neposkytuje žádné osobní údaje shromážděné prostřednictvím Portálu nebo Služby třetím osobám pro účely přímého marketingu.

 

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Jako subjekt údajů dle GDPR, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, které můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o: právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup); právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že společnost Spolehlivý servis s.r.o. zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje); právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy); právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů); právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány); právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost Spolehlivý servis s.r.o. je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami); právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů; právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

 

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A SDĚLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Společnost Spolehlivý servis s.r.o. uchovává Vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím široké škály bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů, aby zabránila neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů a zachovávala jejich utajení. Vaše osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

 

10. COOKIES A INTERNETOVÉ BEACONS

10.1. Aby Vám společnost Spolehlivý servis s.r.o. mohla poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Portálu.Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Společnost Spolehlivý

servis s.r.o. užívá cookies, aby Vám usnadnila navigaci po Portálu. Po zavření Vašeho prohlížeče platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Společnost Spolehlivý servis s.r.o. zjišťuje, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení Portálu. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.