GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") jsou nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o. ., IČ: 08755477 se sídlem Kurzova 2222/16 Stodůlky, Praha 13, 150 00 zapsané u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 324690 dále jen „společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. .“). Společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. . dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”). Společnost  VIP TEAM GROUP s.r.o. je provozovatelem webové stránky www.vipholky.cz (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých poskytuje své služby (dále jen "Služby"). Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností VIP TEAM GROUP s.r.o. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o. Společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu www.vipholky.cz a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

 

1. SPRÁVCE A JEHO KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. 1.2. Veškerou komunikaci týkající se ochrany osobních údajů, či upozornění na porušení práv, zasílejte prostřednictvím emailové adresy společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o. na adresu: info@vipholky.cz nebo na poštovní adresu: Kurzova 2222/16, Praha 13, Stodůlky, Praha 150 00.  Společnost  VIP TEAM GROUP s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení.

 

2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPOLEČNOST VIP TEAM GROUP s.r.o. . ZPRACOVÁVÁ

2.1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 2.2. Při poskytování Služeb pomáhají společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o. . tzv. cookies a internetové beacons. Jejich podrobnější vymezení, druhy a účely jejich užívání společností VIP TEAM GROUP s.r.o. naleznete v Zásadách níže.

 

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům: předsmluvního jednání; plnění smluvního vztahu (vztah mezi Vámi a společností VIP TEAM GROUP s.r.o. ., který vznikl registrací uživatele Služeb); správa uživatelských účtů (tj. zejména vyhovění Vaší žádosti o Službu, založení Vašeho účtu, správa Vašeho účtu a zajištění Vašeho přístupu ke Službě a k jejím aktualizacím); kontaktování za účelem řešení problémů souvisejících s využíváním Služby nebo Portálu; zaslání informace o Službě (tj. potvrzení, oznámení, aktualizace a podpůrná a administrativní sdělení); zobrazování reklam na základě Vašeho zájmu; plnění zákonných povinností společnosti  VIP TEAM GROUP s.r.o.

 

4. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PLNĚNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1. V případě Vaší registrace jakožto uživatele Služeb jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o. . plnit.

 

5. UDĚLENÍ SOUHLASU

5.1. Souhlas udělený společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o. . se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o. ., info@vipholky.cz  uvedením Vašeho jména, příjmení a adresy z důvodu Vaší identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Osobní údaje budou společností VIP TEAM GROUP s.r.o. . zpracovávány: v případě zpracovávání osobních údajů na základě registrace - po dobu registrace; 6.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. osobní údaje vymaže.

 

7. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

7.1. Příjemci Vašich osobních údajů jsou dodavatelé, poradci a jiní poskytovatelé služeb, kteří spolupracují se společností VIP TEAM GROUP s.r.o. . Tyto třetí osoby potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohli vykonávat svou činnost. Společnost  VIP TEAM GROUP s.r.o. v současnosti nespolupracuje s jinou firmou. 7.2. Společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. . bez Vašeho souhlasu neposkytuje Vaše osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů: dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů; ochrana práv a majetku společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o. , jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za účelem vymáhání jejích smluv, zásad a uživatelských podmínek a v naléhavých případech na ochranu vlastní bezpečnosti společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o. uživatelů jejích služeb nebo jakékoli jiné osoby; v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím všech nebo části podniku společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o. ze strany jiné společnosti nebo v průběhu takového procesu. 7.3. Společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. nepředá Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností VIP TEAM GROUP s.r.o. nebo taková povinnost nevyplývá pro společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. . ze zákona. 7.4. Společnost VIP TEAM GROUP s.r.o.   bez Vašeho souhlasu neposkytuje žádné osobní údaje shromážděné prostřednictvím Portálu nebo Služby třetím osobám pro účely přímého marketingu.

 

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Jako subjekt údajů dle GDPR, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, které můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o: právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup); právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje); právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy); právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů); právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány); právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami); právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů; právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

 

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A SDĚLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. uchovává Vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím široké škály bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů, aby zabránila neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů a zachovávala jejich utajení. Vaše osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

 

10. COOKIES A INTERNETOVÉ BEACONS

10.1. Aby Vám společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. . mohla poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Portálu.Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Společnost  VIP TEAM GROUP s.r.o. užívá cookies, aby Vám usnadnila navigaci po Portálu. Po zavření Vašeho prohlížeče platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. zjišťuje, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení Portálu. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.