Podmínky využívání služeb inzertního serveru

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní korporátní společnost

VIP TEAM GROUP s.r.o.

se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 13 Stodůlky, 150 00

identifikační číslo: 08755477

zapsané v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 324690

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.vipholky.cz

email: info@vipholky.cz

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti VIP TEAM GROUP s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 13 Stodůlky, 150 00 Praha, identifikační číslo: 08755477, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 324690 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vipholky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat přes změnový formulář. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k internímu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem ze strany vipholky.cz. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 měsíc nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

Uzavření kupní smlouvy

 

Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, případně je výslovně uvedeno, zda je navíc účtována aktuální sazba daně z přidané hodnoty či jiné poplatky. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání služby či služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu inzertním portále. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávané službě,

- způsobu úhrady kupní ceny služby

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Inzerent , který je registrován uzavřel kupní smlouvu na propagaci a zveřejnění inzerátu za úplatu dle platného ceníku. Na základě uveřejnění inzerátu je inzerent povinnem zaplatit dohodnutou cenu dle ceníku. Cena je splatná vždy do 14 tého následujícího měsíce. Bohusem je 31 dní zdarma při uzavření kupní smlouvy - zobrazení inzerátu minimálně po dobu 30 dní dle platného ceníku.  Informace o platbě inzerent obdrží textovou zprávou a emailovou zprávou.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena služby či služeb a Platební podmínky

Cenu služby či služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201735328/2010, vedený u bankovního ústavu Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

- převodem na účet

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před aktivací inzerátu inzerentem.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

- o splnění služby, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodávce služeb ( inzerce ), které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a

to do čtrnácti (14) dnů od splnění služby, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů poskytované služby nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne splnění poslední dodávky služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Smluvní strany si vrátí poskytnuté plnění.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případě, že není kupující spotřebitelem, ale čerpá službu či služby za účelem dosažení zisku, je prodávající oprávněn po odstoupení od kupní smlouvy započítat cenu za čerpání služby již prvních 14 dnů, tj. za dobu běhu lhůty k odstoupení od smlouvy.

Nárok na úhradu škody vzniklé z odstoupení od smlouvy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

Kupující je oprávněn čerpat službu okamžikem zaplacením celé ceny služby.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji a nabízení služby či služeb na základě živnostenského oprávnění. živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Platba sms

Zakoupení, prodloužení inzerátu lze sms platbou ze strany inzerenta.

Základní ceník je uveden v ceníku Zaslání telefonního čísla inzerenta pomocí sms ze strany klienta.

Ceník je uveden přímo v platební akci pro zobrazení platby. Platba sms je uskutečněna formou platební brány Pays a je povolena ze strany provozovatele.

Po zaslání a provedené platbě ihned obdržíte telefonní číslo daného inzerenta přímo do emailu uvedeného při platebním procesu. 

 

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Tyto osobní údaje není oprávněn prodávající dále zveřejňovat.

Kupující souhlasí s rozšiřováním jeho podoby či jeho podob. Kupující nese plnou odpovědnost za oprávněnost s rozšiřováním poskytnutých fotografií k jejich zveřejnění formou placené inzerce, mimo jiné i z hlediska autorského práva. V případě porušení autorského práva, je prodávající jako poskytovatel inzerce oprávněn požadovat po kupujícím jako objednateli inzerce náhradu škody. Kupující jako objednatel služby

placené inzerce nese plnou odpovědnost za zveřejnění podob osob či jejich částí, pokud by se nejednalo o podobu osoby či podoby kupujícího.

Kupující souhlasí s tím, že je prodávající oprávněn zaslanou fotografii či fotografie i text upravit tak, aby nebyla porušena práva třetích osob a za účelem zvýšení estetické a grafické kvality fotografie.

Kupující souhlasí s dalším zveřejněním a rozšiřování obrazového a textového materiálu poskytnutého kupujícím za účelem další propagace, zvýšení návštěvnosti webového rozhraní i případně na sociálních sítích.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Inzerent souhlasí se zasíláním informací elektronickou formou tj. sms (textovou zprávou) a emailovou zprávou na adresu a telefonní číslo uvedené při registraci.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi, tj. provozovatelem webové prezentace a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email:adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

 

Doručování

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, bude doručována vzájemně na známé adresy elektronické pošty, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: VIP TEAM GROUP s.r.o.. Kurzova 2222/16, Praha 13, 150 00,

Adresa elektronické pošty . info@vipholky.cz:, Recepce : +420 605 186 867,

Kontaktní telefon pro inzerenty : +420 605 190 909 .

 

 

Dodatek

Společnost VIP TEAM GROUP s.r.o. . nenese žádnou odpovědnost za zveřejněný veškerý obsah na inzertním portále - internetových stránkách www.vipholky.cz . Za obsah na inzertním portále www.vipholky.cz  zodpovídá inzerent. Majitel inzertního portálu : VIP TEAM GROUP s.r.o.. , se sídlem Korunní 2222/16, Praha 13 Stodůlky, 150 00,  identifikační číslo: 08755477, zapsané v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 324690. Jakékoliv šíření obsahu bez předchozí domluvy je zakázáno. VIP TEAM GROUP s.r.o. , r. akt. 2020.